UM Chojnice - Galeria
 
Powitanie Burmistrza
Multimedia

Sprzedaż Mieszkań Komunalnych > Często zadawane pytania

Aktualności | Dokumenty do pobrania | Kontakt

Kto może kupić lokal komunalny z bonifikatą?

Z prawa tego może skorzystać najemca, który ma umowę na czas nieoznaczony.

Jaka bonifikata jest udzielana przy zakupie lokalu komunalnego?

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXVII/293/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. bonifikata wynosi 50% i udzielana jest nabywcy, który całą należność zapłaci do dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży lokalu. Bonifikata przysługuje najemcy lokalu komunalnego.

Jaka jest procedura kupna wynajmowanego mieszkania komunalnego?

Najemca lokalu mieszkalnego powinien złożyć pismo, w którym zdeklaruje zamiar nabycia lokalu oraz wniesie o sporządzenie operatu szacunkowego. Koszt sporządzenia takiego operatu wynosi 200 zł i ponosi go najemca wpłacając należność z góry na wskazany rachunek bankowy. Po sporządzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego zostanie on udostępniony najemcy. Jeżeli zainteresowany zdecyduje,
że podtrzymuje zamiar kupna lokalu, po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji otrzyma zawiadomienie o przysługującym mu prawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu i wówczas konieczne będzie złożenie wniosku o nabycie oraz oświadczenie o zgodzie na ustaloną cenę. Po złożeniu wniosku nastąpi podpisanie protokołu, który stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego. W korespondencji należy posługiwać się formularzami pism dostępnymi na stronie internetowej www.bsmk.miastochojnice.pl  lub w Biurze Sprzedaży Mieszkań Komunalnych przy ul. Bankowej 13 w Chojnicach.

Jak ustala się cenę mieszkania?

Podstawę przy ustalaniu ceny mieszkania stanowi wycena rzeczoznawcy majątkowego.  Rzeczoznawca musi wykonać wycenę zgodnie z prawem i w odniesieniu do wielu transakcji sprzedaży podobnych mieszkań zrealizowanych w Chojnicach. Wątpliwości zainteresowanych, co do ustalenia ceny dotyczą też sytuacji, w której najemcy we własnym zakresie wykonywali remonty, które ich zdaniem mogłyby wpłynąć na wzrost wartości mieszkania. Najemcy będą brać udział w oględzinach lokalu dokonywanych przez rzeczoznawcę i będą mogli zgłosić, które nakłady zostały przez nich dokonane własnym kosztem.

Co to jest część wspólna nieruchomości?

Na część wspólną nieruchomości składają się ściany zewnętrzne, fundamenty, dach, kominy, instalacje centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, elektryczne, ściany nośne oraz grunt, a ponadto stanowiące współwłasność klatki schodowe, korytarze, pralnie, strychy, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych itp.

Jak zmienią się koszty użytkowania lokalu po jego kupnie?

Najemca lokalu płaci opłaty eksploatacyjne i czynsz. Opłaty eksploatacyjne uzależnione są od rzeczywistego indywidualnego zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i in., natomiast czynsz po zakupie zamieniony zostanie na podatek od nieruchomości płacony indywidualnie przez właściciela lokalu oraz koszty zarządu nieruchomości. Częścią kosztów zarządu są wynagrodzenie zarządcy oraz fundusz remontowy, których stawki uchwalane są przez ogół właścicieli lokali w zależności od rzeczywistych potrzeb i uznania właścicieli. Pozostałe koszty zarządu dotyczą części wspólnej nieruchomości i są to opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, ścieki, utrzymanie porządku i czystości, ubezpieczenia, opłaty za antenę zbiorczą itp.

Po przejęciu lokali przez Miasto, zarządcą nieruchomości nadal pozostaje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach i czynsz w dalszym ciągu należy uiszczać na konto ZGM w niezmienionej wysokości. Zmiana struktury opłat za lokal nastąpi dopiero po nabyciu lokalu przez najemcę, który jako właściciel lokalu będzie mógł współdecydować w sprawach związanych z kosztami utrzymania nieruchomości.

Czy kupiony lokal można zbyć? Czy bonifikata podlega wówczas zwrotowi?

Jeżeli nabywca lokalu, który skorzystał z bonifikaty zbędzie lokal innej osobie lub wykorzysta na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty (np. zmieni sposób użytkowania na sklep), przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty,
Jednak, nie ma obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku:

  • zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, lub
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości mieszkaniowej, lub
  • zbycia na rzecz osoby bliskiej.

Za osoby bliskie uważa się:

  • naturalnych potomków osoby (dzieci, wnuki, prawnuki),  dzieci   przez    niego przysposobione (adoptowane), uznane jako własne i pozamałżeńskie;
  • rodziców, dziadków, pradziadków.
  • rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu.

W związku z zapytaniami ze strony zainteresowanych najemców należy wyjaśnić , że pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie nie są osobami bliskimi w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby te korzystają jedynie z ulg podatkowych, natomiast zbycie mieszkania na ich rzecz przed upływem 5 lat, będzie skutkować koniecznością zwrotu bonifikaty.

Jakie podatki przy wykupie i sprzedaży mieszkania komunalnego?

Kupując od Miasta lokal, jego najemca nie zapłaci podatku. Podatek też nie zostanie naliczony w przypadku darowizny lokalu mieszkalnego osobie należącej do I grupy podatkowej, do której zaliczają się: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, obdarowany korzysta z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (warunek złożenie w urzędzie skarbowym formularza SD-Z2 w określonym przepisami terminie).
Jednakże zbycie lokalu przez najemcę przed upływem 5 lat (okres pięciu lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie  lub wybudowanie) spowoduje, że sprzedający będzie musiał zapłacić podatek dochodowy liczony wg stawki 19% od dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami uzyskania przychodu, bądź też będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej.
Natomiast zbycie nieruchomości po upływie 5 lat od nabycia, podlega już tylko podatkowi od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% (płaci nabywca lokalu).
O szczegółowe wyjaśnienie spraw podatkowych w sprawach indywidualnych związanych ze zbyciem lokalu należy zwracać się do urzędu skarbowego.


Drukuj treść

Chojnice
Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Treść serwisu: Urząd Miejski, Realizacja: © R-net 2008-2017